Η πολιτική του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την Βία και Παρενόχληση αφορά στις μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη και οι οποίες εκδηλώνονται είτε μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.
Η Παρενόχληση αυτή περιλαμβάνει μορφές συμπεριφοράς οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν οποιασδήποτε μορφής διάκριση.
Η Παρενόχληση λόγω φύλου συνδέεται αιτιωδώς με το φύλο. Περιλαμβάνει, επίσης, μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται αιτιωδώς με το σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.
Η Σεξουαλική παρενόχληση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος γύρω από αυτό.

Τα μέτρα του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνουν:
• Απαγόρευση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στην εργασία (Ν. 4808/2021 και Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/946/οικ.858)
• Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
• Εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας/παρενόχλησης
• Ανοικτή επικοινωνία με τη Διοίκηση και τους άμεσα προϊσταμένους και συναδέλφους
• Ορισμός ενός προσώπου ως προσώπου αναφοράς (συνδέσμου):
         • Το πρόσωπο αυτό θα έχει αρμοδιότητες ενημέρωσης και καθοδήγησης των εργαζομένων
         • Μέριμνα ώστε να είναι εύκολη και άμεση η πρόσβαση των εργαζομένων στο πρόσωπο αναφοράς
         • Το πρόσωπο αναφοράς οφείλει να σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
• Διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών: οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση/πληροφόρηση για να ασκούν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα ως προς την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.
• Δημιουργία ασφαλών και προσβάσιμων διαύλων επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών και προσδιορισμός των αρμοδίων προσώπων για την παραλαβή και εξέταση των καταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελλόντων
• Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου
• Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και παροχή σε αυτές κάθε σχετικής πληροφορίας, εφόσον ζητηθεί
• Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και - αναθεώρηση/ επικαιροποίηση της εκτίμησης κινδύνων και των προαναφερόμενων μέτρων