Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο υποχρεούνται να έχουν Τεχνικό Ασφάλειας. Επίσης οι επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους υποχρεούνται να έχουν Γιατρό Εργασίας.

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 άτομα και πάνω, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας. Οι αρμοδιότητες και ο χρόνος απαλλαγής των παραπάνω εκπροσώπων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ορίζονται κυρίως στα νομοθετήματα Ν. 3850/10, Ν. 1568/85 και Π.Δ 17/96.