Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου σύμφωνα με το αρ. 43 παρ. (α) του Ν.3850/10 ΦΕΚ84Α, αποτελεί ειδική υποχρέωση για τον εργοδότη και είναι η μελέτη στην  οποία περιλαμβάνονται ο εντοπισμός, η ανάλυση και η ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων που υφίστανται στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης. Η εκτίμηση κινδύνου διεξάγεται ξεχωριστά για κάθε θέση εργασίας και καλύπτει όλους τους προκύπτοντες κινδύνους οι οποίοι είναι λογικά προβλέψιμοι, είτε αυτοί αφορούν καθημερινές εργασίες, είτε εργασίες που εκτελούνται σπάνια στην επιχείρηση.

Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου είναι υποχρεωτική για κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.

Η μελέτη εκπονείται εξολοκλήρου μία φορά και σε αυτή γίνεται προσπάθεια για την καταγραφή του συνόλου των θεμάτων υγιεινής και ασφαλείας που αφορούν την επιχείρηση. Αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας που δεν έχουν καταγραφεί στο αρχικό στάδιο της μελέτης μπορούν να καταχωρούνται στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – Γιατρού Εργασίας. Οι μεγάλες αλλαγές του μηχανολογικού εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, από τις οποίες προκύπτουν διαφορετικής φύσεως κίνδυνοι, συνεπάγονται την υποχρέωση αναθεώρησης της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου έχει διεπιστημονικό αντικείμενο και γι’ αυτό συμμετέχουν εξειδικευμένα στελέχη διάφορων ειδικοτήτων (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, χημικοί μηχανικοί κ.α.) ώστε να καλύπτονται πλήρως όλα τα γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της.