Η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας επεκτείνεται πέραν της τήρησης των νομικών απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία. Συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την ενεργό συνδρομή των εργοδοτών προς τους υπαλλήλους τους ώστε να βελτιώσουν τη γενική υγεία και την ευεξία τους. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των εργαζομένων και να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οι απόψεις τους σε ό,τι αφορά την οργάνωση της εργασίας και του χώρου εργασίας.

Βελτιώνοντας τη διάθεση και την υγεία των εργαζομένων, η προαγωγή της υγείας στον χώρο εργασίας έχει πολλά θετικά αποτελέσματα όπως λιγότερες αποχωρήσεις προσωπικού και λιγότερες απουσίες, περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μια θετική εικόνα του εργοδότη, ο οποίος παρουσιάζεται να φροντίζει τους εργαζομένους του.