Κάθε περιστατικό το οποίο είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων του Πανεπιστημίου ή οποιοδήποτε αύχημα συμβαίνει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στα αρμόδια όργανα.

1. Υπεύθυνο εργαστηρίου/μονάδας

2. Πρόεδρο Τμήματος/Προϊστάμενο Μονάδας

3. Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας

4. Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Πανεπιστημίου

Τα ατυχήματα θα πρέπει να καταγράφονται, σύμφωνα με τον νόμο (Ν. 3850/10) στο βιβλίο ατυχημάτων που διατηρεί η μονάδα ή το Πανεπιστήμιο.