Η Σύγκλητος ορίζει τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΕΥΑ) η οποία περιλαμβάνει μέλη που εκπροσωπούν όλες τις αναγνωρισμένες από το Πανεπιστήμιο ομάδες εργαζομένων. Η ΣΕΥΑ συγκαλείται από τη Σύγκλητο, ο Αναπληρωτής Πρύτανη είναι ο Προεδρός της και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Συμβουλεύει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο και εφιστά την προσοχή στις σχετικές νομικές υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου.
  • Προτείνει στη Σύγκλητο τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση και την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας των παραμενόντων στον χώρο του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, εξετάζει κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν από τις τριμελείς Επιτροπές Ασφαλείας των Σχολών και υποστηρίζει την ανάπτυξη των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας σε κάθε σχολή.
  • Είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της πλήρους καταγραφής των περιπτώσεων επαγγελματικών ασθενειών, ατυχημάτων και επικίνδυνων περιστατικών, τη διατήρηση και την οργάνωση της παροχής κατάλληλων εγκαταστάσεων πρώτων βοηθειών και την κατάρτιση, όπου κρίνεται αναγκαίο, για τη δημιουργία κατάλληλων διαδικασιών επιτήρησης.
  • Εξετάζει όπου είναι αναγκαίο, εκθέσεις των επιθεωρητών Εργασίας (ΚΕΠΕΚ), νόμους κλ.π.

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:

  • Αγγελόπουλο Γεώργιο, Αν. Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας, Πρόεδρος
  • Βανταράκη Απόστολο, Αν. Καθηγητή Τμήματος Ιατρικής, μέλος
  • Κλεπετσάνη Παύλο, Επ. Καθηγητή Τμήματος Φαρμακευτικής, μέλος
  • Παπαδοπούλου Χριστίνα, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας, μέλος
  • Χόνδρο Θωμά, Αν. Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, μέλος 

Το έργο της Επιτροπής υποστηρίζεται γραμματειακά από την κα Γεωργία Κωνσταντοπούλου, υπάλληλο ΙΔΑΧ του Πανεπιστημίου.