Οι πρόεδροι Τμημάτων και οι διαχειριστές των άλλων ισοδύναμα αυτόνομων εκπαιδευτικών μονάδων (Διευθυντές εργαστηρίων) έχουν την διαχείριση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εντός του χώρου του Τμήματός τους. Εκτός από τους Προέδρους των Τμημάτων, ο όρος περιλαμβάνει τους υπεύθυνους των διοικητικών υπηρεσιών.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων (ή ισοδυνάμων εκπαιδευτικών μονάδων), μαζί με τα ανώτερα στελέχη του διοικητικού προσωπικού και των τριμελών Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας του κάθε τμήματος ή σχολής, όπου έχουν ορισθεί, αναμένεται να αναλάβουν την πρωτοβουλία για την προώθηση και την παρακολούθηση της υγιεινής και της ασφάλειας όλων των προσώπων που ενδέχεται να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες στη σχολή τους.

Οι πρόεδροι των Τμημάτων (ή ισοδυνάμων), διαχειρίζονται όλους τους παραγόντες ΥΑΕ των σχολών τους. Ειδικότερα οφείλουν να:

 • Εξασφαλίζουν την ύπαρξη γραπτών οδηγιών για την αποτελεσματική και καλά γνωστοποιημένη πολιτική για την εξασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στο Τμήμα τους.
 • Εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές γνωρίζουν το ρόλο τους στην εκπλήρωση αυτής της πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει τον Οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου και τους ειδικούς κανόνες Υγιεινής και ασφάλειας.
 • Ελέγχουν περιοδικά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής υγιεινής και ασφάλειας, και φροντίζουν για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων απαιτούμενων αλλαγών.
 • Εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση του προσωπικού προς τον Οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας.
 • Εφαρμόζουν όσο το δυνατόν πληρέστερα όλα τα μέτρα παρακολούθησης που υποδεικνύονται σε κεντρικό επίπεδο από το Πανεπιστήμιο.
 • Οργανώνουν τις σχετικές: ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας και τους απαραίτητους ελέγχους για τα μέλη της υπηρεσίας.
 • Εξασφαλίζουν ότι όλες οι πυρκαγιές, οι περιπτώσεις επαγγελματικών ασθενειών, ατυχημάτων και επικίνδυνων περιστατικών μέσα στη σχολή καταγράφονται και γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας, το συντομότερο δυνατό, και ότι αυτό το αρχείο ελέγχεται τακτικά για άμεσες διορθωτικές δράσεις. Οι εκθέσεις υποβάλλονται μέσω του βιβλίου ατυχημάτων και Συμβάντων του τμήματος. Κανένα ατύχημα δεν θα πρέπει να θεωρείται πάρα πολύ συνηθισμένο για να υποβάλλεται έκθεση.
 • Ορίζουν μια τριμελή Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας της Σχολής με καθήκον την προαγωγή της υγείας και ασφάλειας, την παροχή ενός πρώτου επιπέδου συμβουλών και την ενέργεια αντί του Προέδρου του Τμήματος σε σχέση με τα θέματα αυτά. Τα καθήκοντα αυτά θα καταλαμβάνουν μόνο ένα μέρος του χρόνου των μελών της, αλλά ο Πρόεδρος του Τμήματος πρέπει να εξασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, από άποψη χρόνου, χρηματοδότησης και χώρων προκειμένου η επιτροπή να λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά. Η τριμελής επιτροπή για την Υγιεινή και Ασφάλεια πρέπει να παρέχει συμβουλές στον Πρόεδρο και στη Γ.Σ, του Τμήματος για συγκεκριμένα θέματα, κάθε φορά που δικαιολογείται από τη φύση και την έκταση των κινδύνων. Οι επιτροπές αυτές στελεχώνονται με μέλη από το ακαδημαϊκό και τεχνικό προσωπικό, και εκπρόσωπους των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 • Εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη του προσωπικού του Τμήματός του γνωρίζουν τις οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για παράδειγμα ότι οι έξοδοι κινδύνου είναι σε κατάσταση λειτουργίας, είναι γνωστοί στο προσωπικό και τους φοιτητές και έχουν ελεύθερη διέλευση. Οι Διευθυντές των εργαστηρίων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι έχουν γίνει ασκήσεις πυρκαγιάς τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σε κάθε εργαστήριο του Πανεπιστημίου.
 • Εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή πυρκαγιάς το βράδυ ή το Σαββατοκύριακο στο τμήμα του είναι διαθέσιμες.
 • Εξασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός του Τμήματός του διατηρείται σε ασφαλή κατάσταση και ότι έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα για την επιδιόρθωση των βλαβών του.

Οι Διευθυντές των Εργαστηρίων ή των ερευνητικών μονάδων, σε περιπτώσεις χρήσης χώρων συνιδιοκτησίας με άλλο φορέα, ή κτιρίου του Πανεπιστημίου το οποίο χρησιμοποιούν εργαζόμενοι σε άλλο φορέα, πρέπει να δημιουργήσουν μια (ενιαία) πολιτική υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει ένα αποτελεσματικό μέσο διαβούλευσης μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών επί των κοινών προβλημάτων της υγείας και της ασφάλειας.