• Έχουν οριστεί σαφείς διαδικασίες και αρμοδιότητες για την υγεία και την ασφάλεια και γνωρίζουν όλοι τις δικές τους ευθύνες και τις ευθύνες των άλλων;
  • Γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε για να συμμορφωθείτε προς τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια; Εάν όχι, έχετε ορίσει ένα εξειδικευμένο άτομο που είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές;
  • Έχετε προσδιορίσει τους βασικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και έχετε λάβει μέτρα για την εξάλειψη ή τη μείωσή τους;
  • Είναι επαρκείς οι διαδικασίες που έχετε θεσπίσει για τη συντήρηση του εξοπλισμού εργασίας;
  • Έχετε προμηθεύσει τους εργαζομένους σας με τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας για τους κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν με άλλα μέσα; Έχετε εκπαιδεύσει τους εργαζομένους σχετικά με τη χρήση του;
  • Παρείχατε πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και κατάρτιση στους εργαζομένους για την ασφαλή εργασία και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης;
  • Διαβουλεύεστε με τους εργαζομένους σας σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών σε θέματα πολιτικής, μεθόδων εργασίας και εξοπλισμού;
  • Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι πώς να αναφέρουν επισφαλείς καταστάσεις και ατυχήματα;
  • Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι πώς να αναφέρουν επισφαλείς καταστάσεις και ατυχήματα;
  • Λαμβάνετε άμεσα μέτρα για τη διερεύνηση ατυχημάτων, παρ' ολίγον ατυχημάτων και αναφερθέντων προβλημάτων;
  • Επιθεωρείτε τακτικά το χώρο εργασίας και ελέγχετε εάν οι εργαζόμενοι τηρούν τις διαδικασίες ασφαλούς εργασίας;
  • Διαθέτετε σύστημα αναθεώρησης της πολιτικής και των διαδικασιών υγείας και ασφάλειας;