Η σύγκλητος έχει αρμοδιότητα όσον αφορά στην ΥΑΕ, στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των φοιτητών του Πανεπιστημίου και τα μέλη του καταναλωτικού κοινού που έχουν πρόσβαση σε χώρους του Πανεπιστημίου, και ιδίως έχει την ευθύνη της κατανομής των πόρων για τη λήψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και της διατήρησης της οργάνωσης για την επιτυχή υλοποίηση και την παρακολούθηση του Οδηγού Υγιεινής και Ασφάλειας, τον προσδιορισμό και την κατανομή των ευθυνών για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας από τα μέλη του Πανεπιστημίου.

Θεσμικά και μετά την Σύγκλητο υπάρχουν δύο επιτροπές για την Υγιεινή και Ασφάλεια: η Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΕΥΑ) και η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του κάθε Τμήματος.