Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. Για την πρόληψη των ατυχημάτων πρέπει να καθιερώσετε σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που να ενσωματώνει διαδικασίες εκτίμησης, διαχείρισης και παρακολούθησης των κινδύνων.

Κατά τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων οι κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη μπορούν να ταξινομηθούν σε μια σειρά από βήματα:

  • Βήμα 1ο Προσδιορισμός των πηγών κινδύνου καθώς και των ατόμων που απειλούνται
   Αναζήτηση των στοιχείων εκείνων στην εργασία που μπορούν να προκαλέσουν βλάβες και προσδιορισμός των εργαζομένων που εκτίθενται στον κίνδυνο.
  • Βήμα 2ο Εκτίμηση των κινδύνων και καθορισμός προτεραιοτήτων
   Αξιολόγηση των πηγών κινδύνου (της σοβαρότητάς τους, της πιθανότητάς τους, …) και τοποθέτησή τους σε σειρά προτεραιότητας με βάση τη σημασία τους. Είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την εξάλειψη ή την πρόληψη κινδύνων.
  • Βήμα 3ο Λήψη αποφάσεων σχετικά με προληπτική δράση
   Προσδιορισμός των κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων.
  • Βήμα 4ο Ανάληψη δράσης
   Θέσπιση των προληπτικών ή προστατευτικών μέτρων μέσω ενός σχεδίου προτεραιοτήτων (το πιθανότερο είναι να μην είναι δυνατόν να επιλυθούν άμεσα όλα τα προβλήματα) και καθορισμός του ποιος κάνει τι και πότε, πότε πρέπει να ολοκληρωθεί μια δράση και τα μέσα που παρέχονται για την εφαρμογή των μέτρων.
  • Βήμα 5ο Παρακολούθηση και επανεξέταση
    Η εκτίμηση πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτική βάση, για να διασφαλίζεται η ενημερότητά της. Επιβάλλεται να διορθώνεται όποτε επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό ή βάσει των πορισμάτων έρευνας για ατύχημα ή «παρ’ ολίγον ατύχημα».