Το ίδρυμα του Πανεπιστημίου οφείλει να προβλέπει και να εξασφαλίζει την ύπαρξη σήμανσης ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία και την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις, όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με τα τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας και της εκπαίδευσης. Παράλληλα η ενδεικτική σήμανση και η σήμανση εντοπισμού διευκολύνει την εκτέλεση όλων των εργασιών και των δραστηριοτήτων στους Πανεπιστημιακούς χώρους.

Βέβαια η σηματοδότηση σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή δεν περιορίζει τη λήψη των εκάστοτε αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων και των εκπαιδευόμενων, αλλά δρα συμπληρωματικά.

Για την επιλογή της κατάλληλης σήμανσης οι υπεύθυνοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου που γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το πλήρη οδηγό περί σήμανσης του Οδηγού Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών.