Όλες οι πηγές κινδύνου που εντοπίστηκαν από εκτιμήσεις κινδύνων πρέπει να εξαλειφθούν. Το είδος του κινδύνου, ο βαθμός επικινδυνότητας που ενέχει και η σοβαρότητα της βλάβης που ενδέχεται να προκληθεί διαφέρουν σε κάθε χώρο εργασίας και τομέα. Τα παρακάτω θέματα αποτελούν μέρος του ζητήματος.

   • Εξοπλισμός εργασίας και εγκαταστάσεις:
   • ανεπαρκή μηχανικά μέτρα προστασίας για την αποτροπή επαφών με επικίνδυνα αντικείμενα, ελλιπής συντήρηση του εξοπλισμού και των οχημάτων εργασίας, κοψίματα και θραύσματα από λεπίδες, αιχμηρές γωνίες, μεταλλικά ελάσματα, εργαλεία ή ακμές και ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι.
   • Χώρος εργασίας:
   • πλημμελής επιμέλεια του χώρου εργασίας — τάξη, καθαριότητα και έλεγχος, κακή ορατότητα σε χώρους όπου λειτουργούν οχήματα και εξοπλισμός ανύψωσης, όπως για παράδειγμα κινητοί γερανοί, συνύπαρξη ανθρώπων και οχημάτων, ιδιαίτερα σε εισόδους και εξόδους χώρων στάθμευσης οχημάτων, αποθηκών και εργοταξίων.
   • Μεταφορά στο χώρο εργασίας:
   • ανεξέλεγκτες μετακινήσεις αντικειμένων, όπως για παράδειγμα βαρελιών που δεν είναι καλά στερεωμένα στη θέση τους και άλλων φορτίων και περιεκτών κατά την αποθήκευση, μεταφορά, διανομή ή χειρισμό τους. Άτομα που πέφτουν θύματα σύγκρουσης με κινούμενα οχήματα, πτώσης από οχήματα, σύγκρουσης με αντικείμενα σε πτώση από οχήματα ή θύματα ανατροπής οχημάτων.
   • Εργατικό δυναμικό:
   • έλλειψη πληροφόρησης, οδηγιών, κατάρτισης, εποπτείας και εκπαίδευσης.
   • Εργασία σε ύψος:
   • σε ικριώματα, κλίμακες, κλιμακοστάσια, κινητά ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες)· υφίσταται επίσης ο κίνδυνος πτώσης αντικειμένων σε άτομα που εργάζονται σε χαμηλότερα επίπεδα.
   • Εγκαύματα:
   • θερμικά εγκαύματα από εργασία με θερμές επιφάνειες, θερμά υγρά, ατμούς, αέρια ή συστήματα θέρμανσης, χημικά εγκαύματα από διαβρωτικές ουσίες, ιδιαίτερα από τα ισχυρά οξέα και τις βάσεις που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα κατά τον καθαρισμό.
    • Πυρκαγιές και εκρήξεις
    • από τη συνύπαρξη τριών παραγόντων — καυσίμου, οξυγόνου και πηγής ανάφλεξης.
    • Επικίνδυνες ουσίες:
    • ενδέχεται να αποδειχθούν θανάσιμες σε περίπτωση εισπνοής, όπως για παράδειγμα ο «σιωπηρός δολοφόνος», το μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο παράγεται κατά την ατελή καύση, όπως στην περίπτωση των καυσαερίων.
    • Ασφυξία:
    • ορισμένες εργασίες περιλαμβάνουν την έκθεση στον κίνδυνο ασφυξίας, δηλ. στην έλλειψη ζωτικού οξυγόνου. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να παρουσιαστεί σε περιορισμένους χώρους, όπως σε κάδους, δεξαμενές, αντιδραστήρες ή σωλήνες.
    • Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες:
    • το άγχος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εργασιακών ατυχημάτων.