Σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1988 (Αρθρο 7) "σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτηρίων είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων, σε αριθμό και θέσεις τέτοιες ώστε κάθε σημείο του χώρου να μην απέχει περισσότερο από 15 μέτρα από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα. Η διεύθυνση του ιδρύματος είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση όλων των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας, καθώς και για την κατάλληλη συντήρησή τους. Με την ευθύνη της διοίκησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος πρέπει να ορίζεται προσωπικό πυρασφαλείας από το μόνιμο προσωπικό, που θα εκπαιδεύεται και θα εξασκείται στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων καθώς και στον τρόπο σήμανσης συναγερμού και εκκένωσης του κτιρίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η διεύθυνση και το προσωπικό πυρασφαλείας θα μεριμνούν για την κατάλληλη συντήρηση των πυροσβεστικών μέσων άμεσης βοήθειας. Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο πρέπει να γίνεται άσκηση εκκένωσης των κτιρίων από το σύνολο των μαθητών και του προσωπικού". Επίσης επιβάλλεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, ο προδιαγραφόμενος έλεγχος και συντήρηση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

Πληροφορίες για τα έιδη των φορητών πυροσβεστήρων και την χρήση τους μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο φυλλάδιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επίσης κατά περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα πυρόσβεσης όπως πυροσβεστικές κουβέρτες, φτυάρια, άμμος, σκαπανικά κλπ.

Σε κτίρια με ειδικές προδιαγραφές ή υψηλής επικινδυνότητας τα μέσα πυρόσβεσης ενισχύονται με υδροδοτικά πυροσβεστικά μέσα, όπως οι εκάστοτε κανονισμοί ορίζουν.