Βασική Νομοθεσία

Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

NΟΜΟΣ 3850/2010
Φ.Ε.Κ. 84/Α/2-6-2010

 

(ΝΕΟ) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων

Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015

(ΦΕΚ 2326/Β`/29.10.2015)

 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 16/1996
Φ.E.K. 10/A/18-1-1996

Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 105/1995
Φ.Ε.Κ. 67/Α/10-4-1995

Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/270/EOK
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 398/1994
Φ.E.K. 221/A/19-12-1994

Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/EOK
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 397/1994
Φ.E.K. 221/A/19-12-1994

Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/EOK
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 176/1997
Φ.E.K. 150/A/15-7-1997

Πλήρης Νομοθεσία

Νομοθεσία από ΥΠΑΚΠ κατά χρονολογική σειρά

Νομοθεσία από ΥΠΑΚΠ κατά θεματική ενότητα

Νομοθεσία από ΕΛΙΝΥΑΕ κατά χρονολογική σειρά