Είναι πολιτική του Πανεπιστημίου να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τα οποία πρέπει να παραμένουν ασφαλή και χωρίς να προκαλούν κινδύνους για την υγεία κατά την άσκηση της εργασίας.

Το Πανεπιστήμιο είναι υποχρεωμένο:

  • Να προβεί σε ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ασφάλειας και την απουσία κινδύνων για την υγεία σε σχέση με τη χρήση, διαχείριση, αποθήκευση και μεταφορά ειδών και ουσιών.
  • Να παρέχει πληροφορίες, οδηγίες, εκπαίδευση και εποπτεία που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εργαζομένων και των φοιτητών και των επισκεπτών.
  • Να διατηρεί οποιοδήποτε χώρο εργασίας που βρίσκεται στην κυριότητά του σε μια κατάσταση που να είναι ασφαλής και χωρίς κινδύνους για την υγεία και να παρέχει και να διατηρεί τα μέσα πρόσβασης και εξόδου από αυτό το χώρο ασφαλή και χωρίς τους κινδύνους αυτούς.
  • Να παρέχει και να διατηρεί ένα ασφαλές και χωρίς κινδύνους για την υγεία, εργασιακό περιβάλλον και επαρκές όσον αφορά σε διευκολύνσεις και ρυθμίσεις για την καλή κατάσταση των εργαζομένων και των φοιτητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους μέσα στο Πανεπιστήμιο.
  • Να παρέχει το σχετικό αναγκαίο προστατευτικό εξοπλισμό για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία των εργαζομένων και των φοιτητών.
  • Να ενθαρρύνει το προσωπικό να θέτει υψηλές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας από προσωπικό παράδειγμα, προκειμένου οι πτυχιούχοι να υιοθετήσουν μια στάση η οποία να προϋποθέτει την καλή υγεία και την πρακτική της ασφάλειας.
  • Να επανεξετάζει και να αναθεωρεί τον Οδηγό Υγιεινής και Ασφάλειας και να δημοσιεύει τυχόν τροποποιήσεις.

 Η νομοθεσία και οι εγκεκριμένοι κωδικοί ορθής πρακτικής, σε πολλές περιπτώσεις καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την ΥΑΕ. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει ότι τα πρότυπα αυτά θα ήταν καλύτερα να διατηρηθούν, να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν σε συνεννόηση με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί κάθε ενθάρρυνση στις εκπαιδευτικές μονάδες (σχολές, τμήματα) να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας.