ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ Η ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Σε περίπτωση οποιασδήποτε κλίμακας ατυχήματος πρέπει να ειδοποιηθεί ο Υπεύθυνος της Ομάδας και της Επιτροπής Ασφάλειας του Τμήματος. Η βασική διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε κάθε περίπτωση περιγράφεται παρακάτω και συνήθως καλύπτει σχεδόν το σύνολο των ατυχημάτων/μολύνσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας που μπορούν να συμβούν.

Έτσι σε περίπτωση που χυθεί μικρή (μερικές σταγόνες) ή μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικού υλικού στον πάγκο εργασίας, μέσα ή έξω από την εστία κυτταροκαλλιέργειας και μέσα στον χώρο του εργαστηρίου ακολουθούνται οι κάτωθι διαδικασίες:

  1. Μέσα στην εστία κυτταροκαλλιέργειας και για μικροοργανισμούς της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας: η εστία αφήνεται σε λειτουργία, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαστηριακά γάντια, προστατευτικά γυαλιά και εργαστηριακή ποδιά και να ακολουθεί ψεκασμός με διάλυμα απολυμαντικού, να αφήνεται να δράσει για 20 min και να σκουπίζεται με απορροφητικό χαρτί.
  2. Έξω από την εστία κυτταροκαλλιέργειας και για μικροοργανισμούς της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας: πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαστηριακά γάντια, προστατευτικά γυαλιά και εργαστηριακή ποδιά, η κηλίδα ή οι κηλίδες περικυκλώνονται με απορροφητικό χαρτί και απολυμαντικό μέσο, η μολυσμένη περιοχή καλύπτεται με απολυμαντικό από έξω προς τα μέσα και σκουπίζεται με απορροφητικό χαρτί. Στην περίπτωση ατυχήματος με μικροοργανισμούς της δεύτερης κατηγορίας συνιστάται η χρήση προσωπίδας προφύλαξης (μάσκας).
  3. Έξω από την εστία κυτταροκαλλιέργειας και για αίμα: πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαστηριακά γάντια, προστατευτικά γυαλιά και εργαστηριακή ποδιά, η κηλίδα ή οι κηλίδες να περικυκλώνονται με απορροφητικό χαρτί και απολυμαντικό μέσο, η μολυσμένη περιοχή να καλύπτεται με απολυμαντικό από έξω προς τα μέσα και να σκουπίζεται με απορροφητικό χαρτί.
  4. Έξω από την εστία κυτταροκαλλιέργειας και για βιολογικό υλικό που είναι ταυτόχρονα και ραδιενεργό: απομονώνεται η περιοχή, ανάλογα με την φύση του ισοτόπου λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκα, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, εργαστηριακή ποδιά), πρώτα αντιμετωπίζεται ο βιολογικός κίνδυνος και μετά καθαρίζεται η ραδιενέργεια.
  5. Για σοβαρότερα ατυχήματα πρέπει να καλείται για την αντιμετώπισή τους η Επιτροπή Ασφάλειας του Τμήματος η οποία διαθέτει αναλυτικό εγχειρίδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων.

Συνίσταται η δημιουργία διαδικασιών αντιμετώπισης ατυχημάτων από τον υπεύθυνο κάθε εργαστηρίου ανάλογα με την επικινδυνότητα των χρησιμοποιούμενων βιολογικών παραγόντων και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών κάθε εργαστηριακού χώρου. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι αναρτημένες σε προσβάσιμο σημείο του εργαστηριακού χώρου και να γίνεται συχνή άσκηση αντιμετώπισης ατυχημάτων υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου του εργαστηριακού χώρου.