Ως εξοπλισμός εργασίας νοείται κάθε μηχανή, συσκευή, εργαλείο ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται κατά την εργασία. Εξάλλου χρησιμοποίηση του εξοπλισμού εργασίας θεωρείται ότι είναι κάθε δραστηριότητα σχετική με τον εξοπλισμό εργασίας, όπως η θέση σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, η χρήση, η μεταφορά, η επισκευή, η μετατροπή, ο προληπτικός έλεγχος και η συντήρηση συμπεριλαμβανομένου και του καθαρισμού.

Δυστυχώς μεγάλος αριθμός των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης του εξοπλισμού εργασίας.

Οι κυριότερες αιτίες είναι:

 • χειρισμός μηχανών από άτομα μη επαρκώς εκπαιδευμένα
 • επαφή μέλους με ακάλυπτα κινούμενα μέρη μηχανών
 • είσοδος χειρών στην επικίνδυνη ζώνη μιας μηχανής, κατά την τοποθέτηση και απομάκρυνση υλικών ή τη διόρθωση των τοποθετημένων τεμαχίων
 • χρησιμοποίηση ακατάλληλων ενδυμάτων, όπως φαρδιά ρούχα
 • ελλιπής συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού ή συστημάτων ασφαλείας
 • ακούσια έναρξη λειτουργίας μηχανής κατά τη διάρκεια επισκευής, συντήρησης, καθαρισμού κ.λπ.
 • λειτουργία της μηχανής με εξουδετερωμένα τα συστήματα ασφαλείας
 • εκτίναξη υλικού, αντικειμένου ή τμήματός του, κατά το στάδιο της επεξεργασίας του
 • πτώση εργαζομένων από υπερυψωμένα δάπεδα εργασίας, κλίμακες ή δάπεδα επί μηχανών που δε διαθέτουν προστασία έναντι πτώσης
 • πτώση εργαζομένων μετά από ολίσθηση στο δάπεδο εργασίας λόγω ουσιών διαρροών
 • ύπαρξη επικίνδυνων παραγόντων όπως αναθυμιάσεις, σκόνες, θόρυβος, υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ., που μειώνουν την προσοχή του εργαζομένου
 • μη χρησιμοποίηση από τους εργαζομένους των μέσων ατομικής προστασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό εδώ.