Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ατόμων που τις χρησιμοποιούν, η ασφάλεια των χώρων που είναι εγκατεστημένες ή διέρχονται, καθώς επίσης η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και συσκευές, πρέπει να είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τους ελληνικούς και τους διεθνείς ισχύοντες κανονισμούς, να έχουν την κατάλληλη σήμανση και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Ο τρόπος κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορίζεται από τους αντίστοιχους κανονισμούς. Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες χωρίζονται σε εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων και ασθενών ρευμάτων, υποσταθμούς υψηλής τάσης, αντικεραυνική προστασία, εγκαταστάσεις φωτισμού δημοσίων χώρων, έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κ.λ.π.

Μπορείτε να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό εδώ.