Τα οφέλη από τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας που σχετίζεται με την εργασία είναι πολλαπλά. Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, κατά κανόνα τα πραγματικά κόστη των ατυχημάτων για τους οργανισμούς και τις εταιρίες είναι πάντα υψηλότερα από τα κόστη συντήρησης και ασφάλισης. Οι συνέπειες των ατυχημάτων όταν πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές των μεγάλων. Τα οφέλη από την πρόληψη και την ορθή διαχείριση της εργασίας στο βαθμό που σχετίζεται με την οδική ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Έρευνες και μελέτες περιπτώσεων (case studies) έχουν καταδείξει ότι τα οφέλη από τη διαχείριση της εργασίας που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και την πρόληψη – μείωση ατυχημάτων περιλαμβάνουν:

  • μικρότερη απώλεια σε εργατοημέρες λόγω τραυματισμών
  • μείωση κινδύνου ασθενειών
  • μειωμένο stress και βελτιωμένο ηθικό
  • μικρότερη ανάγκη για έρευνες και γραφειοκρατικές διαδικασίες
  • απώλεια χρόνου λόγω ανακατανομής της εργασίας
  • λιγότερα εταιρικά οχήματα για επισκευές
  • μείωση τρέχοντος κόστους λόγω καλύτερων οδηγικών προτύπων
  • λιγότερες απώλειες και συναλλαγές

Η πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου σχετικά με την οδική ασφάλεια υπάρχει εδώ.