Η Σύγκλητος έχει ορίσει επιτροπή ακτινοπροστασίας που είναι υπεύθυνη για την υγεία και την ασφάλεια όλων των ατόμων που μπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση ιονιζουσών ακτινοβολιών, υπεριώδους ακτινοβολίας και laser, ακτινοβολιών μικροκυμάτων και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών υψηλής ενέργειας. Η Επιτροπή Ακτινοπροστασίας υποβάλλει στη ΣΕΥΑ, ετήσια έκθεση για την κατάσταση στους χώρους του Πανεπιστημίου

Η Επιτροπή Ακτινοπροστασίας δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στις 10/7/2012 στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ασχολείται με όλα τα θέματα που αφορούν στην ασφαλή μεταφορά, χρήση, αποθήκευση και διάθεση των υλικών που παράγουν ιονίζουσα ακτινοβολία και τη χρήση όλων των ειδών που παράγουν ακτίνες Χ, υπεριώδους, lasers και ακτινοβολίες μικροκυμάτων, έχει δε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Εξετάζει τις εκθέσεις των ατυχημάτων και επικίνδυνων περιστατικών που αφορούν στις ιονίζουσες ακτινοβολίες, υπεριώδεις ακτινοβολίες, φούρνους μικροκυμάτων και lasers, και προτείνει διορθωτικά μέτρα.
  • Επιβλέπει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, Καταστατικών και Εγκεκριμένων κωδίκων καλής πρακτικής και υποδεικνύει μέτρα εξασφάλισης, στο μέτρο που είναι ευλόγως εφικτό, της υγείας και της ασφάλειας των παραμενόντων στο χώρο του Πανεπιστημίου.
  • Παρέχει συμβουλές σχετικά με την παροχή των κατάλληλων εργαστηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού παρακολούθησης.

Συμβουλεύει τη ΣΕΥΑ για την παροχή των κατάλληλων οδηγιών για τους εργαζόμενους και τους σπουδαστές όσον αφορά τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του εν λόγω ακτινοβολιών και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά τους.