Ο Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΟΥΑΠΠ) παρέχει ένα πλαίσιο οργάνωσης της υγιεινής και της ασφάλειας μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στον Οδηγό για την εφαρμογή της πολιτικής Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών θα πρέπει να τηρούνται με επιμέλεια, καθώς με την ενθάρρυνση της τήρησής τους, το Πανεπιστήμιο θα συνεχίσει να είναι ένας ασφαλής και υγιής χώρος στον οποίο εργάζεται το διδακτικό προσωπικό και εκπαιδεύονται οι φοιτητές.

Ο ΟΥΑΠΠ αποτελείται από ένα κυρίως κείμενο καθώς και επιμέρους ενότητες ανάλογα με το αντικείμενο. Κάθε ενότητα και παράρτημα του Οδηγού συντάσσεται με την καθοδήγηση της Επιθεώρησης Εργασίας, με την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΕΥΑ), καθώς και την έγκριση της Πρυτανικής Αρχής.

Κάθε ενότητα του οδηγού έχει συνταχθεί και εγκριθεί από την ΣΕΥΑ και βασίζεται στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και νομοθεσία. Κάθε κείμενο έχει προέλθει από τη σύνθεση των νομικών απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τα προληπτικά μέτρα που θα ήταν καλό να υιοθετηθούν, προκειμένου να αποφευχθούν τα ατυχήματα και τα περιστατικά των επαγγελματικών ασθενειών στους εργασιακούς χώρους του Πανεπιστημίου. Η Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (επιτροπή σύνταξης του Οδηγού) κατά τη σύνταξη του οδηγού είχε σαν στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος στο χώρο του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει πολιτική που εξασφαλίζει στο μέτρο που είναι ευλόγως εφικτό, την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία όλων των εργαζομένων και των φοιτητών καθώς και την ασφάλεια των εγκεκριμένων επισκεπτών και των μελών του κοινού που εισέρχονται στον περίβολο του Πανεπιστημίου. Η επιτυχής εφαρμογή του οδηγού απαιτεί την πλήρη υποστήριξη και την ενεργό συνεργασία όλων των εργαζομένων και των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Οδηγος Υ&Α

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του προσωρινού Οδηγού Υγιεινής και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΟΥΑΠ) όπως συντάχθηκε από την Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας.

Κατέβασμα Αρχείου...