Η πολιτική του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με το κάπνισμα αναφέρεται σε όλα τα καπνικά προϊόντα. Κατά γενικό κανόνα, ακολουθώντας την εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα την υπουργική απόφαση με αρ: Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15.11.2019 (ΦΕΚ Β' 4177), απαγορεύεται το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων όλων των χώρων εργασίας, διαδρόμων, κλιμακοστασίων, χώρων υγιεινής και αποθηκών. Η πολιτική ισχύει και για όλα τα οχήματα του Πανεπιστημίου, καθώς και για όλα τα κυλικεία, εστιατόρια και καφετέριες στην πανεπιστημιούπολη.

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε εσωτερικούς χώρους ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο κατά τις ώρες εργασίας και διδασκαλίας. Το Πανεπιστήμιο επιτρέπει το κάπνισμα κατά τα κανονικά διαλείμματα ή στο τέλος των ωρών εργασίας και διδασκαλίας σε καθορισμένους χώρους καπνίσματος, μπαλκόνια και υπαίθριες βεράντες, κήπους, αυλές και πεζοδρόμια, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η καπνιστής/ρια ενεργεί υπεύθυνα για την ασφαλή κατάσβεση και απόρριψη οποιουδήποτε καπνικού προϊόντος.

Το Πανεπιστήμιο λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη του καπνίσματος σε όλες τις εγκαταστάσεις του αφαιρώντας τασάκια και αναρτώντας τη σχετική σήμανση.

Το Πανεπιστήμιο αναμένει από όλους τους/ις εργαζόμενους/ες και τους/ις φοιτητές/ριες να σεβαστούν αυτή την πολιτική και τη νομοθεσία. Το Πανεπιστήμιο δύναται να επιπλήξει όποιον/α παραβιάζει την πολιτική και διατηρεί το δικαίωμα να λάβει πειθαρχικά μέτρα σε όσους/ες την παραβλέπουν και να επιβάλει πρόστιμα σύμφωνα με το νόμο.

------------------------------------------------

The University of Patras' smoking policy refers to all tobacco products. As a general rule, following the national legislation and specifically the ministerial decision no: Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/15.11.2019 (Government Gazette B' 4177), smoking isn't allowed indoors, including all working areas, hallways, staircases, restrooms and warehouses. The policy applies also to all University vehicles, as well as to all canteens, restaurants, and cafeterias of the campus. Smoking is prohibited indoors at any time, not just during working and teaching hours.

The University permits smoking during normal breaks or at the end of working and teaching hours in designated smoking areas, balconies and open-air verandas, gardens, yards, and sidewalks, provided that the smoker is acting responsibly for the safe extinguishing and disposal of any tobacco product.

The University takes measures to prevent smoking in all its facilities by removing ashtrays and posting notices.

The University expects all employees and students to respect this policy and the legislation. The University may reprimand anyone that violates the policy and reserves the right to take disciplinary action towards those who disregard it and to apply fines according to the legislation.