Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας είναι σύμβουλοι του Πανεπιστημίου και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή τους είναι:
α) να επιθεωρούν τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρουν στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνουν μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπουν την εφαρμογή τους.
β) να μεριμνούν ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγούν για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Το πρόγραμμα επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου από τον Τεχνικό Ασφαλείας για το έτος 2019 θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το συνοπτικό πρόγραμμα επιθεώρησης της Ιατρού Εργασίας για το έτος 2019 θα ανακοινωθεί σύντομα.